Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Sprawdź, w której jesteś grupie (oraz nr konta, saldo, data ostatniej wplaty) ->
Sprawdzenie zajęć wykładowcy ->

Informacje


 •  Z dniem 29 września 2016 r. zarządza się przesunięcie okresu obrony prac dyplomowych dla wszystkich Wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15 października 2016 roku. Prorektor ks. dr Mariusz Szajda


 • Zarządzenie Rektora z dnia 15 grudnia 2014r

  Dokument PD


 • TERMINY OBRON

   

  Promotor

  Recenzent

  Data

  Godzina

  dr n. med. Marta Czekirda

  Dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka

  18 czerwca 2014 r.

  14.00

  Dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka

  dr n. med. Marta Czekirda

  18 czerwca 2014 r.

  16.00

  Dr n. med. Marta Łuczyk

  Dr n. med. Jolanta Dziewulska

  23 czerwca 2014

  13.00

  Dr n. med. Robert Łuczyk

  Dr n. med. Jolanta Dziewulska

  23 czerwca 2014

  16.00

  Dr inż. Bartłomiej Kwiatkowski

  Dr inż. Jolanta Słoma

  28 czerwca 2014 r.

  9.00

  Dr Iwona Mendryk

  Dr inż. Bartłomiej Kwiatkowski

  27 czerwca 2014 r.

  14.00


 •  

  UWAGA STUDENCI I-go ROKU ZARZĄDZANIA (GRUPA CZ211) W NAJBLIŻSZY PIĄTEK O GODZ. 16.00 ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA Z PANIĄ VIOLETTĄ OLSZAK


 •  

   

  Seminarium dyplomowe

  u Pani dr n. med. Ewy Kostrzewy-Zabłockiej

  odbędzie się w dniu 23.05.2014 r.

  o godzinie 13.30

   


 • Uwaga studenci studiów pomostowych!


  Seminarium dyplomowe u Pani dr n. med. Marty Łuczyk

  odbędzie się 14.05 (środa) od 13.30 do 17.15

  27.05 (wtorek) do 9.00 - 12.45  (obecność obowiązkowa)


 • Uwaga studenci studiów pomostowych!


  Seminarium u Pani dr Ewy Kostrzewy-Zabłockiej odbędzie się 25.04.2014 r. (piątek).

  OBECNOŚĆ  OBOWIĄZKOWA


 • UWAGA

  Seminarium dyplomowe
  z Panem dr n. med.  R. Łuczyk
  odbędzie się
  04 kwietnia 2014 r. w godzinach 11.00 - 15.00

  09 maja  2014 r. w godzinach 11.00 - 15.00

  16 maja 2014 r. w godzinach  11.00 - 15.00

  30 maja 2014 r. w godzinach 12.00 - 16.00


 • Termin obrony

  promotor
  recenzent
  13.02.2014 godz. 14.00
  Dr n. med. Magdalena Bielacz
  Dr n. med. Jolanta Dziewulska
  21.02.2014 godz.11.00
  Dr inż. Elżbieta Małyszek
  Dr Bartłomiej Zinczuk
   
  21.02.2014 godz.11.00
  Dr Bartłomiej Zinczuk
   
  Dr inż. Elżbieta Małyszek
  21.02.2014 godz.14.00
  Prof. dr hab. Marek Pawlak
  Dr inż. Elżbieta Małyszek
  22.02.2014 godz. 10
  Dr Ryszarda Bernacka (Pedagogika przedszkolna)
   dr Piotr Magier
  01.03.2014 godz. 13.30
  Dr Jarosław Chodak
  Dr Ireneusz Niećko
  07.03.2014
  Dr Piotr Magier
  Dr Bożena Sidor Piekarska
  07.03.2014
  Dr Bożena Sidor Piekarska
  Dr Piotr Magier

 • Prosimy Studentów

  o zgłaszanie się do dziekanatu po odbiór decyzji stypendialnych


 • Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2012 r. 2431 zł.


 • Uwaga studenci kierunku pielęgniarstwa

  Student planujący odbyć praktykę zawodowa w wybranej przez siebie placówce musi pobrać następujące dokumenty:

  1) Kryteria wyboru placówki do prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

  2) Kryteria doboru opiekuna do prowadzenia praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,

  oraz listy obecności i skierowanie na odbycie praktyki zawodowej w wybranej placówce.

  Studenta studiów stacjonarnych obowiązuje również prowadzenie "Dzienniczka praktycznych umiejętności zawodowych".

  Natomiast  na studiach niestacjonarnych pomostowych obowiązuje prowadzenie Kart Monitorowania zajęć praktycznych i i praktyk zawodowych.

 • UWAGA STUDENCI!!!!!

  PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁATY ZA CZESNE NALEŻY UIŚCIĆ

  DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

  (jest to data wpływu czesnego na konto Uczelni, a nie data wysłania przelewu)

  PIERWSZA RATA CZESNEGO

  (TRYB MIESIĘCZNY, SEMESTRALNY, ROCZNY)

  ZA NOWY SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

    POWINNA WPŁYNĄĆ NA KONTO UCZELNI

  W DNIU 31 LIPCA 2013 r.


 • Uwaga studenci II semestru studiów pomostowych.

  Prosimy  o uzupełnienie i  dostaczenie do Dziekanatu:

  1) Kryteria wyboru placówki do prowadzenia zajęć praktycznych
  i praktyk zawodowych,

  2) Kryteria doboru opiekuna do prowadzenia praktyk zawodowych
  i zajęć praktycznych.

 • UWAGA STUDENCI PIELĘGNIARSTWA

  Warunkiem przystąpienia przez studenta do zajęć praktycznych/ praktyk zawodowych jest posiadanie:

  a) Ubezpieczenia NW i OC.

  b) Wymaganych szczepień ochronnych (WZW typ B).

  c) Książeczkę zdrowia  dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

  Student studiów pielęgniarskich zobowiązany jest posiadać książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych przez cały czas trwania zajęć.

  Za wyżej wymienione badania koszty ponosi student.


  • UWAGA!!!

   STUDENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

  • WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ JEST DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ UCZELNI ( ZAKŁADKA "STUDENT" - "DOKUMENTY DO POBRANIA")

     W DZIEKANACIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTACJĘ:

   * 2 EGZEMPLARZE PRACY DYPLOMOWEJ + 1 egz. w miękkiej oprawie - w terminie do 15 stycznia  w przypadku obron w lutym, do 15 czerwca w przypadku obron w czerwcu ( w tym przypadku nie później niż 3 tygodnie przed obroną) do 15 czerwca w przypadku obron we  wrześniu .

   -praca musi zawierać oświadczenie promotora i autora jako ostatnia strona wklejona na końcu pracy ( DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ UCZELNI - ZAKŁADKA "STUDENT" - "DOKUMENTY DO POBRANIA")

   * PRACA NA PŁYCIE CD (w formacie PDF)

   - płytka (w papierowej kopercie)  wklejona na ostatniej stronie pracy i  opisana - tytuł, autor (na krążku CD)

   * INDEKS I KARTY OSIĄGNIĘĆ STUDENTA (ze wszystkimi wpisami)- TRZY TYGODNIE PRZED OBRONĄ

   * HARMONOGRAM INDYWIDUALNEJ PRACY STUDENTA (podpisany przez promotora)

   * WYKAZ WSZYSTKICH OCEN - arkusz do pobrania w dziekanacie (ustalenie średniej za wyniki w nauce)- nie dotyczy kierunku PIELĘGNIARSTWO

   * INDEKS PRAKTYK dla kierunku Zarządzanie, Socjologia, Gospodarka Przestrzenna (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez kierownika praktyk)

   * 4 ZDJĘCIA  (format 4.5 x 6.5) - dyplom jest Twoją wizytówką na przyszłość - zadbaj o swój wizerunek  na zdjęciu.

   * ROZLICZENIE Z BIBLIOTEKĄ ORAZ DOWÓD WPŁATY ZA DYPLOM I EGZAMIN DYPLOMOWY (60,-zł opłata z dyplom, 500 OPŁATA ZA EGZAMIN DYPLOMOWY DLA KIERUNKU SOCJOLOGIA, ZARZĄDZANIE, GOSPODARKA PRZESTRZENNA)

  •  LEGITYMACJA STUDENCKA DO ZWROTU


 • Studenci studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo !

  Informujemy,  iż na stronie internetowej w podstronie Student w zakładce Pielęgniarstwo zostały umieszczone dokumenty niezbędne do podjęcia praktyk  zawodowych.


 • Szanowni Studenci kierunku Pielęgniarstwo,

  Informujemy, iż każdy student  zgodnie z wymaganiami zakładów opieki zdrowotnej jest zobowiązany do przedłożenia kopii polisy OC przed rozpoczęciem odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych u koordynatora zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Prosimy zatem o sprawdzenie czy posiadane przez Państwa polisy w swoim zakresie odpowiedzialności obejmują zakres czynności wskazany w programie nauczania, a wykonywany w innych podmiotach niż macierzysty zakład pracy.

  W przypadku konieczności zawarcia dodatkowej polisy proszę o kontakt z Panią mgr inż. Anną Łopąg Dyrektorem Wydziału.


  Z poważaniem,
  dr Rafał Ogrodowczyk
  Dziekan Wydziału


 • ZGODNIE Z REGULAMINEM STUDIÓW 

  §10 PKT 3

  "OPUSZCZENIE W SEMESTRZE WIĘCEJ NIŻ 4 GODZIN Z JEDNEGO PRZEDMIOTU, WYNIKAJĄCYCH Z PLANU STUDIÓW POWODUJE NIEZALICZENIE PRZEDMIOTU"

  SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE

  http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/regulamin_studiow.pdf


 • OZNACZENIE NAZW GRUP: L1L2  C1C2C3

  L1 - C -Chełm,

  L2 - D - stacjonarne,

         Z - niestacjonarne,

  C1 - semestr (1,2,3,4,5,6,7,8,),

  C2 - kierunek ( 1 - zarządzanie, 2- gospodarka, przestrzenna,  4 - socjologia, 8 -  

                           pielęgniarstwo),

  C3 - nr grupy na danym semestrze


 • studenci kierunku pielęgniarstwo, którzy wyrazili chęć odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, informujemy, iż w w/w placówce odbywać się będą jedynie praktyki zawodowe.


 • Studenci studiów pomostowych kierunku Pielęgniarstwo,

  Informujemy, iż  zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w sprawie odbywania praktyk zawodowych. Nna stronie www Wydziału Zamiejscowego w Chełmie zostały opublikowane wzory dokumentów dla studentów wymagane przez SPSW w Zamościu, prosimy o ich pobieranie z Dziekanatu Wydziału.

  Informujemy jednocześnie, że władze Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. wyraziły zgodę na realizowanie zarówno zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w tejże placówce. 


 • Szanowni Studenci studiów „pomostowych” kierunku Pielęgniarstwo,

  Informuję, iż zgodnie z zapisami „Prawa o Szkolnictwie Wyższym” oraz stanowiskiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego studia licencjackie kierunku Pielęgniarstwo, w tym także studia „pomostowe” obligatoryjnie muszą kończyć się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.
  Mając na uwadze powyższe, od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013 do Państwa planów studiów zostanie wprowadzone seminarium dyplomowe, na którym  to pod kierunkiem promotora Będą Państwo przygotowywać prace dyplomowe. 

  Z poważaniem
  dr Rafał Ogrodowczyk
  Dziekan WydziałuHarmonogramy